Tworzenie Microservices z użyciem Spring Boot

Opis

Architektura Microservices to coraz bardziej popularne podejście do tworzenia systemów, które mają duże wymagania związane ze skalowalnością i niezawodnością. Podejście to dostarcza wiele korzyści – rozluźnia zależności pomiędzy częściami systemu, które można niezależnie skalować. Z drugiej strony to architektura rozproszona, która niesie ze sobą wiele wyzwań związanych ze złożonością komunikacji i monitoringiem zachodzących w systemie zdarzeń. Szkolenie to praktyczne zastosowanie narzędzi i wzorców z użyciem Spring Boot/Cloud.

Podstawowy program

Moduł. 1
Wprowadzenie do Microservices
Moduł. 2
Tworzenie Microservices z użyciem Spring Boot
Moduł. 3
Praktyki implementowania Microservices
Moduł. 4
Przykładowy projekt
Moduł. 5
Skalowanie z Spring Cloud
Moduł. 6
Autoskalowanie Microservices
Moduł. 7
Logowanie i monitoring
Moduł. 8
Konteneryzacja
Moduł. 9
Zarządzanie kontenerami z Kubernetes
Moduł. 10
Praktyki procesu wytwarzania oprogramowania związane z Microservices

Szczegółowy program

Moduł. 1
Wprowadzenie do Microservices
 • Definicja Microservices
 • Główne założenia Architektury Microservices (MSA)
 • MSA a SAO
 • Modularyzacja, time-to-market, skalowanie
 • Continuous Delivery a MSA
 • Czy Twoja organizacja jest już gotowa na MSA?
 • Ewolucja w stronę Microservices
 • Charakterystyka systemów typu MSA
 • Główne korzyści MSA
 • MSA a wartość biznesowa
 • Spójność i modularność
 • Modej dojarzałości MSA
Moduł. 2
Tworzenie Microservices z użyciem Spring Boot
 • Omówienie środowiska i narzędzi
 • Tworzenie projektu z użyciem CLI, STS oraz Spring Initializr
 • Konfiguracja
 • Automatyczna konfiguracja
 • Zmiana wbudowanego serwera
 • Implementacja bezpieczeństwa podstawowego i OAuth2
 • Spring Boot Messaging
 • Monitoring z użyciem JConsole i SSH
 • Tworzenie własnych metryk
 • Dokumentowanie Microservices
Moduł. 3
Praktyki implementowania Microservices
 • Wzorce i główne decyzje projektowe
 • Definiowanie granic usług
 • Komunikacja synchroniczna i asynchroniczna
 • Orkiestracja Microservices
 • Silniki reguł
 • BPM a Microservices
 • Granice transakcji
 • Microservices a współdzielenie danych
 • Transakcje rozproszone
 • Microservices zorientowane na komunikaty (message-oriented)
 • Microservices po HTTP
 • Współdzielone biblioteki
 • Interfejs użytkownika
 • API Gateways
 • ESB a Microservices
 • Wersjonowanie usług
 • Logowanie i monitoring
 • Zarządzanie zależnościami
 • Kultura organizacyjna
 • Testowanie
Moduł. 4
Przykładowy projekt
 • Proces projektowania
 • Baza danych
 • Natywne zapytania i procedury składowane
 • Granice dziedzinowe
 • Granice usługi
 • Analiza zależności
 • Wprowadzenie zdarzeń
 • Priorytetyzowanie usług w kontekście migracji
 • Synchronizacja danych w czasie migracji
 • UI i aplikacje web
 • Sesja i bezpieczeństwo
 • Strategie testowania
 • Warstwa pośrednia
 • Obsługa wyjątków
Moduł. 5
Skalowanie z Spring Cloud
 • Czym jest Spring Cloud?
 • Komponenty Spring Cloud
 • Konfiguracja serwera
 • Dostęp do serwera z klienta
 • Obsługa zmian w konfiguracji
 • Monitorowanie stanu serwera
 • Stworzenie klienta REST
 • Ribbon do load balancingu
 • Eureka dla Service Registration and Discovery
 • Konfigurowanie Eureki
 • Skalowanie Eureki
 • Zuul proxy oraz Spring Cloud Gateway jako API Gateway
Moduł. 6
Autoskalowanie Microservices
 • Koncept autoskalowania
 • Korzyści autoskalowania
 • Modele autoskalowania
 • Autoskalowanie aplikacji
 • Autoskalowanie infrastruktury
 • Autoskalowanie w chmurze
 • Skalowanie z ograniczeniami zasobów
 • Skalowanie w wybranych momentach czasowych
 • Skalowanie w oparciu o długość kolejki komunikatów
 • Zarządzanie cyklem życia Microservices
Moduł. 7
Logowanie i monitoring
 • Wyzwania związane z logowaniem
 • Zcentralizowanie logowanie
 • Różne rozwiazania związane z logowaniem
 • Log shippers
 • Log stream processors
 • Log storage
 • Dashboards
 • Spring Cloud Sleuth
 • Zipkin
 • Monitoring microservices
 • Stos ELK
 • Spring Cloud Hystrix
 • Agregacja strumieni Hystrixowych
Moduł. 8
Konteneryzacja
 • Czym są kontenery?
 • Różnica miedzy kontenerem a VM
 • Korzyści z użycia kontenerów
 • Microservices a kontenery
 • Wprowadzenie do Dockera
 • Kluczowe komponenty Dockera
 • Demon Dockerowy
 • Klient Dockerowy
 • Kontenery Dockerowe
 • Wdrażanie Microservices na Dockerze
 • Uruchomienie RabbitMQ na Dockerze
 • Użycie rejestru Dockera
 • Konfiguracja Docker Huba
 • Publikowanie usług w Docker Hubie
Moduł. 9
Zarządzanie kontenerami z Kubernetes
 • Zarządzanie klastrem
 • Powiązania z Microservices
 • Powiązania z wirtualizacją
 • Kubernetes
 • Architektura Kubernetesa
 • Pods
 • ReplicaSets
 • Deployments
 • Services
 • NodePort
 • NodeIP
 • LoadBalanced
 • Konfiguracja przykładowego systemu z użyciem Kubernetes
 • Stworzenie klastra i wdrożenie systemu z użyciem minikube
 • Wdrożenie na AWS EKS
Moduł. 10
Praktyki procesu wytwarzania oprogramowania związane z Microservices
 • DevOps
 • Automatyzacja każdego możliwego kroku
 • Value-driven delivery
 • Łączenie dewelopmentu i operations
 • Wykorzystanie chmury
 • Agile
 • Koncept Minimum Viable Product
 • Continuous monitoring i feedback
 • A/B testing, canary testing, blue-green deployment

Parametry szkolenia

Czas trwania
3 x 8h
Forma zajęć
Ćwiczenia - 60%, wykład - 40%
Kod
MSSB
Wielkość grupy
do 10 osób

Jak zamówić

« lista szkoleń