Programowanie funkcyjne w Javie

Opis

Język Java zasłynął jako obiektowy język programowania. W ciągu ostatnich kilku wersji, aby wzbogacić możliwości języka, nadać mu większej zwięzłości i ekspresyjności, zaczęto wprowadzać elementy programowania funkcyjnego. Niniejsze szkolenie sprawi, iż Twoje programowanie przeniesie się na wyższy poziom i zobaczysz z jaką łatwością można się zastąpić wiele problematycznych konstrukcji z klasycznej Javy, konstrukcjami funkcyjnymi.

Podstawowy program

Moduł. 1
Wprowadzenie do programowania funkcyjnego
Moduł. 2
Budowa interfejsów
Moduł. 3
Wyrażenia lambda
Moduł. 4
Myślenie funkcyjne
Moduł. 5
Strumienie danych (Stream API)
Moduł. 6
Klasa Optional
Moduł. 7
Programowanie funkcyjne z Vavr.io

Szczegółowy program

Moduł. 1
Wprowadzenie do programowania funkcyjnego
 • Czym jest programowanie funkcyjne?
 • Programowanie funkcyjne a inne paradygmaty programowania
 • Zakres wsparcia programowania funkcyjnego w Javie
Moduł. 2
Budowa interfejsów
 • Interfejsy z jedną metodą abstrakcyjną i ich implementacja
 • Metody domyślne
 • Metody statyczne
 • Rozwiązywanie konfliktów w interfejsach
 • Przykładowe metody statyczna i domyślne w Java API
 • Pakiet java.util.function
 • Consumer
 • Supplier
 • Function
 • UnaryOperator i BinaryOperator
Moduł. 3
Wyrażenia lambda
 • Czym są wyrażenia lambda?
 • Składnia lambda w języku Java
 • Referencje do metod i konstruktorów
 • Przykłady użycia wyrażeń lambda w zastosowaniu do realnych problemów
Moduł. 4
Myślenie funkcyjne
 • Klasyczna obiektowość a programowanie funkcyjne
 • Wzorce GoF a programowanie funkcyjne
 • Funkcyjne wzorce projektowe
 • Type-Driven Development
Moduł. 5
Strumienie danych (Stream API)
 • Czym są strumienie danych?
 • Tworzenie i przetwarzanie strumieni
 • Interfejs java.util.Stream
 • Strumienie obiektowe i „prymitywne”
 • Mapowanie i filtrowanie
 • Operacje redukcyjne (map-reduce)
 • Zbieranie danych z list i zbiorów
 • Zbieranie danych ze złożonych struktur danych
 • Implementacja komparatorów z użyciem lambd
 • Optymalizacje
Moduł. 6
Klasa Optional
 • Tworzenie wyników opcjonalnych
 • Optional w warstwie dostępu do danych
 • Metody typu Optional
Moduł. 7
Programowanie funkcyjne z Vavr.io
 • Funkcyjne struktury danych - tuples, linked list, queue, sorted set
 • Stan w kolekcjach (Seq/Set/Map)
 • Funkcje - composition/lifting/partials/currying/memoization
 • Option
 • Try
 • Lazy
 • Either
 • Future
 • Validation
 • Funkcyjne podejście do obsługi błędów Optional/Try/Either
 • Pattern Matching

Parametry szkolenia

Czas trwania
2 x 8h
Forma zajęć
Ćwiczenia - 60%, wykład - 40%
Kod
JF
Wielkość grupy
do 10 osób

Jak zamówić

« lista szkoleń