Programowanie w języku Java

Opis

Język Java ma już od wielu lat ugruntowaną pozycję w świecie projektów komercyjnych. Pozwala tworzyć różnego typu aplikacji, począwszy do klasycznych desktopowych, a kończąc na systemach serwerowych, opartych o architekturę rozproszoną. Niniejsze szkolenie jest gruntownym wprowadzeniem do tego języka programowanie, uwzględniającym elementy z wersji 8 oraz 9, które jest przeznaczone dla programistów innych języków i administratorów, którzy w swojej pracy piszą skrypty do automatyzacji pracy. Uczestnicy po szkoleniu są gotowi do komercyjnego tworzenia kodu z użyciem języka Java z naciskiem na dobre praktyki projektowe (takie jak czysty kod, elementy refaktoryzacji, kluczowe zagadnienia związane z architekturą systemów).

Podstawowy program

Moduł. 1
Wprowadzenie do języka Java
Moduł. 2
Obiektowość
Moduł. 3
Kolekcje obiektów
Moduł. 4
Zaawansowane elementy języka
Moduł. 5
Mechanizm obsługi wyjątków
Moduł. 6
Operacja wejścia/wyjścia
Moduł. 7
Trwałe przechowywanie danych
Moduł. 8
Interfejs użytkownika
Moduł. 9
Obsługa wielowątkowości
Moduł. 10
Przydatne biblioteki

Szczegółowy program

Moduł. 1
Wprowadzenie do języka Java
 • Wprowadzenie do platformy Java: platforma Java, maszyna wirtualna, kompilator, dokumentacja Javadoc
 • Wprowadzenie do środowiska programistycznego: Eclipse/IntelliJ
 • Składnia języka Java: typy danych, budowa klasy – pola, metody, instrukcje sterujące, zmienne obiektowe, operatory, tablice, zasady tworzenia identyfikatorów
 • Java i UML – krótkie wprowadzenie do UML, odzwierciedlenie klas Java na diagramie klas UML
Moduł. 2
Obiektowość
 • Pojęcia klasy i obiektu
 • Analogia obiektowości do rzeczywistości
 • Dziedziczenie
 • Kompozycja
 • Polimorfizm
 • Enkapsulacja danych – poziomy dostępu i elementy architektoniczne
 • Klasy abstrakcyjne
 • Interfejsy
 • Metody z domyślną implementacją
Moduł. 3
Kolekcje obiektów
 • Tablice obiektów
 • Listy, zbiory, mapy, kolejki – kluczowe interfejsy, implementacje oraz przykłady użycia
 • Iterowanie po kolekcjach z użyciem iteratorów oraz pętli foreach
Moduł. 4
Zaawansowane elementy języka
 • Adnotacje – ich tworzenie i używanie
 • Strumienie w przeszukiwaniu kolekcji
 • Metody generyczne
 • Interfejsy i klasy generyczne
 • Konsekwencje generyczności
 • Najczęstsze zastosowania typów generycznych
 • Wyrażenia lambda
 • Pojęcie interfejsu funkcyjnego
 • Odniesienia do metod i konstruktorów
Moduł. 5
Mechanizm obsługi wyjątków
 • Wyjątki sprawdzalne
 • Wyjątki niesprawdzalne
 • Przechwytywanie i obsługa wyjątków
 • Posługiwanie się własnymi wyjątkami
Moduł. 6
Operacja wejścia/wyjścia
 • Strumienie wejściowe i wyjściowe
 • Reader/Writer
 • Reprezentowanie zasoby poprzez klasę File
 • Praca z plikami tekstowymi i binarnymi
 • Praca z konsolą, klasa Scanner
 • Serializacja obiektów
Moduł. 7
Trwałe przechowywanie danych
 • Współpraca z relacyjnymi bazami danych - wprowadzenie do JDBC, uzyskanie połączenia, klasy typu Connection, Statement, PreparedStatement, ResultSet, wzorzec Repository
Moduł. 8
Interfejs użytkownika
 • Tekstowy interfejs użytkownika – strumienie standardowego wejścia i standardowego wyjścia
 • Biblioteka Swing – wprowadzenie do Swing, model komponentowy, budowanie złożonych interfejsów, komponenty widoku: pola tekstowe, listy, pola wyboru, panele i inne, model zdarzeniowy
 • Aplikacja otwarta na szybką zmianę interfejsu użytkownika – sposób wykorzystania architektury trójwarstwowej i wzorca MVC do tworzenia skalowalnych i łatwych w utrzymaniu klas interfejsu użytkownika
Moduł. 9
Obsługa wielowątkowości
 • Obsługa wątków w języku Java
 • Synchronizowanie dostępu do zasobów
 • Klasy biblioteczne wspomagające obsługę wielowątkowości
Moduł. 10
Przydatne biblioteki
 • Przegląd kluczowych bibliotek dostępnych w świecie Java: Guava, Apache Commons

Parametry szkolenia

Czas trwania
5 x 8h
Forma zajęć
Ćwiczenia - 60%, wykład - 40%
Kod
JAVA
Wielkość grupy
do 10 osób

Jak zamówić

« lista szkoleń